A helyi identitás erősítése Csenger és Csengerújfalu összefogásával

Csenger Város településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv tervezett M49 gyorsforgalmi út meghatározott területére vonatkozó módosításának egyeztetése vonatkozásában, továbbá szükség esetén a kapcsolódó településképi eszközök módosításának egyeztetése vonatkozásában

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ 
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

Csenger Város Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. §, valamint Csenger Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.19.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint a

„Csenger Város településrendezési eszközök módosítása M49 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó módosítás. Partnerségi anyag”

megnevezésű (Tervező: Város-Teampannon Kft. Budapest - Koszorú Lajos vezető településtervező, Tábori Attila településtervező, Szekeres Petra településtervező) írott anyagát a tárgyalásos eljárás munkaközi tájékoztató szakaszában partnerségi véleményezésre bocsájtja. A dokumentáció – többek között - a rendezés alá vont területeket (meghatározott terület) beazonosítható módon tartalmazza, továbbá ismerteti a rendezések céljait és várható hatásait.

A partnerségi egyeztetés a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény

2. § 26. pontban foglaltak, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V.21.) Kormányrendelet 1. § 26. pontban foglaltak felhatalmazása alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra.

Abban az esetben, ha az egyeztetés során indokolttá válik, a hatályos Településképi Arculati Kézikönyv és a hatályos településképi rendelet is módosításra kerül.

A hirdetményhez kapcsolódó dokumentáció megtekintése az alábbi elérhetőségen biztosított: << Csenger_M49_TRE_mod_Partnersegi_1207.pdf >>

A lakossági fórum és partnerségi egyeztetés 2021. december 9. és 2021. december 24. közötti időszakban kerül meghirdetésre, melyhez kapcsolódóan a véleményeket, észrevételt, javaslatot

  • postai úton ajánlott levélben (Forján Zsolt polgármester, Csenger Város Önkormányzat 4765 Csenger, Ady Endre utca 14. címre);
  • elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre

lehet megküldeni ezen időszakban.

Csenger, 2021. december 8.

Forján Zsolt

polgármester

 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Tisztítsuk  meg  az Országot!” projekt (I. ütem ) tárgyú pályázatán Csenger Város Önkormányzat 3 100 000  forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el Csenger,  1978/1,  1978/3. terület vegyes, illegálisan elhelyezett hulladéktól történő megtisztítására. A projekt 2021. november 25-26-án megvalósításra került. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei gondoskodtak a jelzett területen  a hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és annak kezeléséről.

 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Tisztítsuk  meg  az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé  az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében. A pályázati kiírásra Csenger Város Önkormányzat  pályázatot nyújtott be. A támogató a pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.  A támogató 2021. november 17. napján  meghozott  döntése  alapján  a kedvezményezett  célterület (Csenger,  1978/1,  1978/3.)  kapcsán 3 100 000  forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult. A projekt végrehajtásáról, azaz a jelzett területen található vegyes, illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és kezeléséről 2021. november 25-én és 26-án az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei gondoskodnak.

 

 

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA CSENGER VÁROS

településszerkezeti terv és leírásnak, helyi építési szabályzat és szabályozási tervnek a 441., 442., 443., 446. hrsz.-ú területeket magában foglaló telektömb területére vonatkozó módosítása, továbbá szükség esetén a kapcsolódó településképi eszközök módosításának egyeztetése vonatkozásában

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

 

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projektinformáció

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzat

Projekt címe: Csengeri iparterületek fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 700 000 000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 06. 30.

Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00011

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja

Jelen projekt kiemelt célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon megvalósuló alapinfrastruktúra fejlesztése (gáz-, közvilágítási hálózat), melyek megvalósítása mind az önkormányzati tulajdonú iparfejlesztés céljára szolgáló szabad területek, mind a már az ipari parkban betelepült vállalkozások érdekeit is szolgálja. A projekt célja a részben önkormányzati, részben állami tulajdonú ingatlanokon az ipari park elérhetőségét megteremtő utak fejlesztése és felújítása, továbbá egy minimum 400 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonon megvalósuló logisztikairaktár épület kialakítása.

A tervezett projekt műszaki tartalma:

1. Logisztikai raktárépület

Egy minimum 400 m2 alapterületű, földszintes kialakítású, funkciója szerint logisztikai raktár csarnoképület építése, amelyben kialakításra kerül egy iroda- és szociális helyiségeket tartalmazó épületrész is. A logisztikai raktárépület alap közművek ellátásával víz-, elektromos- csatorna-, és gázfejlesztéssel kerül megvalósításra.

A tervezett épület acél tartószerkezettel készül, beton és vasbeton pontalapokkal, szendvicspanel homlokzat burkolattal és tetőfedéssel. A szociális épületrészben férfi és női öltözők, mosdók és zuhanyozó kerül kialakításra, továbbá teakonyha, étkező és iroda, közlekedő kerül kialakításra.

2. Közvilágítási hálózat létesítése

Az utak megvilágításának biztosítása érdekében közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A közvilágítási hálózat az Ipari Parkban meglévő utak mellett kerül kialakításra. Csengerben az Ipari parkban meglévő transzformátor állomásokon kerül kialakításra a közvilágítási vezérlés és fogyasztásmérés. Az út megvilágításának biztosítása érdekében közvilágítási hálózatot kell létesíteni. A közvilágítási hálózat a meglévő út mellett kerül kialakításra. Csengerben az Ipari parkban meglévő transzformátor állomásokon kerül kialakításra a közvilágítási vezérlés és fogyasztásmérés.

3. Közutak felújítása

A 4924. számú közút felújítása 1545 m hosszon

A 49. számú közutat és Csenger belterületét összekötő közút felújítása 836 m hosszon

A Nagykárolyi út felújítása 683 fm hosszon.

KAPCSOLAT

Kedvezményezett neve: Csenger Város Önkormányzata

Székhely/postacím: 4765 Csenger, Ady E. u. 14.

Aláírásra jogosult képviselője: Forján Zsolt polgármester

Telefon: +36 (44) 520-520

Fax: +36 (44) 520-523

 

 

<< Dokumentum letöltése >>

 

Tisztelt csengeri Lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 2021. évi közmeghallgatását az alábbiak szerint tartja.

A közmeghallgatás időpontja:

2021. december 13. napja (hétfő) 16.30 óra

A közmeghallgatás helyszíne:

Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme

Ezúton tisztelettel meghívom Önt, annak érdekében, hogy észrevételeivel, javaslataival a közmeghallgatást megtisztelni, és ott a javaslattétel, észrevételezés lehetőségével élni szíveskedjen.

Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatás csak a koronavírus elleni védettségre vonatkozó előírások betartásával látogatható.

Csenger, 2021. december 8.

Tisztelettel:
/ : Forján Zsolt sk.: /

 

KÖZLEMÉNY

Csenger Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat 
ROMA-NEMZ-KUL-21-0072. azonosító számú pályázatáról
Csenger Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtott pályázati program
megvalósítása 250 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült,
ROMA-NEMZ-KUL-21-0072. azonosító számú támogatási szerződés értelmében.

A program a Belügyminisztérium, roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatására megjelent felhívás keretében valósul meg.

A pályázat célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos rendezvények, kezdeményezések támogatása, a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadása.

A pályázatban megvalósított tevékenységek célja többrétű. Egyrészt a roma irodalom, és
általánosságban a roma kultúra hagyományainakfelelevenítése,a jelenkor generációi
részére történő átörökítése, a múlt hagyatéka, és jelenkor kultur készletének
párhuzamos ismertetése erősíti az alapvető célt:
a kultúra folyamatosan, minden időben átszövi életünket.
Célja továbbá közösségépítő hatás generálása,gyermekprogramok, műhelyek
megvalósítása, roma tematikájú játékok felelevenítése,a roma nemzetiség kulturális
önazonosságának megerősítése^ roma hagyományok megerősítése, átadása a fiatalabb
generációk számára, valamint közösségépítő hatás generálása. A pályázat célja a roma
hagyományok megőrzése, korszerű újraértelmezése, a roma nemzetiség kulturális
örökségének, múltjának megismertetését szolgáló programok generálására.

<< Az eredeti dokumentum megtekintése ppt formátumban >>

 
További cikkeink...

<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2

 Tanulói laptop program a csengeri Petőfi Sándor ÁMK- ban
bővebben >>

Oktatási infrastruktúra fejlesztése a Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai feladatellátási helyeken
bővebben >>

 

Közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv megvalósítása a Csenger Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartói Társulásban
bővebben >>

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Csenger Város Önkormányzata
4765 Csenger,
Ady E. út 14.
Tel/Fax (06-44) 520-520, (06-44) 520-523
drsimai@csenger.hu
www.csenger.hu


A Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci u. 45 ,, C ’’ épület
www.esza.hu
www.nfu.hu


2014. március 26.-án Kövér László Házelnök Úr által, Tőkés László református püspök áldásával kerül sor ünnepélyes keretek között a Makovecz Imre által tervezett Járóbeteg-Szakellátó Központ átadására.

Teljes cikk >>