A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-töl), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-töl) tekintetében.

Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok:

 • Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy
  akinek a háztartásában élő személy:
    a. időskorúak járadékában részesük
    b. aktív korúak ellátására jogosult,
    c. lakásfenntartási támogatásban részesül,
    d. ápolási díjban részesül,
    e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
    f. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven
       keresztül), vagy
   g. nevelőszülő, hivatásos nevelöszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába
       helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

  Igénybe vehető kedvezmények:
  Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)
    
  •  a kedvezmény igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott energia ellenértékét, a tartozás  részösszegeit,  illetve  a  tartozás  halasztott  összegét  határidőben  ki  kell egyenlíteni 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető
  • részletfizetés: az igénylést megelőző 12 hónap átlagfogyasztásához igazodik (1 havi
         fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5 hónap, havin túl 6 hónap)
         fizetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap
  • Előrefizetőmérő
   Olyan - a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő - fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz).

Jogosultsági feltételei: 

 • a fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania az
  előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét;
 •  amennyiben a védendő fogyasztó a fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a
  tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további vételezést a
  szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti;
 • a védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés cselén csak akkor lehel az energia-ellátásból kikapcsolni, ha - a lentiek szerinti felajánlás alapján - a speciális mérő felszerelésébe nem egyezik bele. illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja ("kikapcsolási védelem");
  a szolgáltatásból már kikapcsolt - a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátások valamelyikében részesülő - fogyasztó pedig a nyilvántartásba történő felvételével egyidejűleg kérheti az előre fizető mérő felszerelését.

A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról.


A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről; az órák működtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon személy részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz formájában kell nyújtani).


Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

 • fogyatékossági támogatásban részesül.
 • vakok személyi járadékában részesül
 • (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

 

Igénybe vehető kedvezmények:

 • különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) -csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy
 • szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás
  (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából)
  A "kikapcsolási védelem" és - ennek következtében - az elöretlzetö mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.

 

Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?

Az  igénylés  alapvető  feltétele,  hogy  a  szolgáltató  az érintett  fogyasztót  -  kérelmére  -nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 •  a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és
  aláírása;
 • az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
 • a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a
  szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória (MI. pont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.


A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, letölthető honlapjukról illetve elérhető az alábbi linkeken is:

 • Adatlap szociálisan rászoruló fogyasztók részérc (áramszolgáltatás) Adatlap fogyatékossággal élő fogyasztók részére (áramszolgáltatás)
 • Adatlap szociálisan rászoruló fogyasztók részére (gázszolgáltatás) Adatlap fogyatékossággal élő fogyasztók részére (gázszolgáltatás)

Jogszabályi háttér:
2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (64-65. §) és végrehajtási rendelete:
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (30-37. §) °     2008.  évi   XL.   törvény  a   földgázellátásról   (65-66.   §)  és   végrehajtási   rendelete:
19/2009. (1.30.) Korm. rendelet (56-62. §)

Készítette: Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium. Energiagazdálkodási és Szabályozási Főosztály

További információ kérhető:
- energetikai szakkérdésekkel kapcsolatban: Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium. Energiagazdálkodási és Szabályozási Főosztály, telefon: 06-1/471-8270, email: ciKTiii'iikuu/'khcnt .uov.hu
- a szociálisan rászoruló fogyasztói körbe tartozás és a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételre való jogosultság feltételeivel kapcsolatban: Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Ügyfélszolgálat. Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály, telefon: 06-1/428-9944. email: info í/'szmm.uov.hu