Csenger, 2010. november 8.
 
Csengeri iskola-felújítási program – 414 millió forintos beruházást valósított meg Csenger Város Önkormányzata.
A beruházás keretében megvalósított szamosbecsi tagóvoda műszaki átadásával befe-jeződött a csengeri Iskola-felújítási projekt. A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg, melynek során mintegy 394 millió forint nagyságrendű európai uniós támogatási forrás felhasználására került sor, a társult önkormányzatok közel 21 millió forintos pénzbeli hozzájárulása mellett.

Csenger Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2009. február 26. napi ülésén döntött, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez, "A Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat integrált oktatásának fejlesztése, infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés” című, ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0030 jelű második körös pályázat benyújtásáról, valamint a beruházás költség forrásösszetételének jóváhagyásáról.

A benyújtott pályázatot a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője, 2009. június 10. napján kelt értesítése alapján, 393 359 429,- Ft csökkentett támogatási összeggel, támogatásra érdemesnek ítélte, mely döntés alapján a Támogatási Szerződés 2009. július 9. napján aláírásra került. A Magyar Köztársaság Kormánya válságkezelő programja célkitűzéseinek megvalósítása érdekében – egyes meghatározott elszámolható összköltségek visszahelyezésére biztosított lehetőséget. A döntés alapján önkormányzatunknak lehetősége nyílt, az egyes támogatható költségek visszahelyezésére, mindösszesen 233 271,- Ft elszámolható összköltség erejéig. A visszapótlást követően a projekt 393 581 037,- Ft támo-gatás mellett, 414 295 828,- Ft összköltséggel valósulhatott meg.

A projekt során a csengeri Petőfi Sándor ÁMK felső tagozatos iskola épületének korszerűsítése, felújítása, az energiahatékonyságot növelő fejlesztése valósult meg, a komplex akadálymentesítés szempontrendszerének figyelembe vétele mellett. A beruházás során részleges akadálymentesítés történt a konyha, étkezde épületében, ahol akadálymentesített illemhely került kialakításra. Az iskolaudvaron akadálymentes parkolók kerültek kijelölésre, valamint megvalósult a biztonságos kerékpár tároló is. A fejlesztés eredményeként egy új multifunkcionális sportpályával bővült az iskola sportudvara, valamint megvalósult a kerékpáros KRESZ tanpálya is.

Az integrált oktatás feltételrendszerének biztosítása céljából SNI oktatás és tartalmi fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre, valamint az 1200 adagos konyha elavult eszközállo-mánya több mint 10 millió forint értékű új eszközzel és berendezéssel került kiváltásra.
A csengeri beruházási helyszíneken a műszaki átadás-átvétel 2009. őszén megtörtént, így az oktatás már a megújult épületegyüttesben kezdődhetett meg. A felújítási, korszerűsítési munkálatok a TRISKELL Kft. (Budapest) tervei alapján, a Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (Budapest) kivitelezésében valósult meg.

A Petőfi Sándor ÁMK-hoz tartozó szamobecsi tagóvoda, projekt keretében történő megvalósítása 56 410 ezer forintos költségelőirányzat figyelembe vételével, 2009. októberében elkezdődött. A projektköltségekből az Óvoda építésére elszámolható költségekhez a Támogató 53.590 eFt támogatást biztosított. Ezen költségkeret terhére valósulhatott meg a PALLÉR-2 Kft. (Csenger) építész tervei szerint az építési beruházás, valamint kerülhettek beszerzésre mindazon berendezések, bútorok és fejlesztő eszközök, melyek a szakmai munka magas színvonalon történő ellátásához szükségesek.
Az építés-kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a CSER-ÉP-KER Kft. –vel (Csenger) került megkötésre az építési vállalkozási szerződés. A Vállalkozási szerződés szerinti 2010. július 31. napi befejezési határidőre az építés-kivitelezés megtörtént, augusztus 6-án a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményesen befejeződött, a létesítmény rendeltetés szerű használatra alkalmas állapotba került.
A 2010. szeptember 3. napi – sajtótájékoztatóval egybekötött – projekt záró rendezvényen ünnepélyes keretek között is átadásra került az új óvoda épülete, és a projekt zárása is megtörtént.